Uitspraak Raad van State

Slecht nieuws en toch ook een beetje goed nieuws. De Raad van State heeft ons beroep gegrond verklaard; de oorspronkelijke verbeelding van het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven is vernietigd. Echter dit bestemmingsplan met een aangepaste verbeelding is wel onherroepelijk geworden. Zie hierbij een link naar de uitspraak met alle overwegingen: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=92059&summary_only=&q=

Onze Stichting krijgt een vergoeding van een deel van de gemaakte kosten, en op een paar punten: de parkeernorm en de maximale hoogte van de torens van 70 meter, is een aanpassing gemaakt in ons voordeel.

In de woorden van de Raad van State:

Conclusie

29.    In hetgeen LaSalle en anderen en de Stichting en anderen hebben aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit wat de verbeelding en de artikelen 6, lid 6.3 en lid 6.4, en 8, lid 8.3, van de planregels betreft is genomen in strijd met artikel 3:2 van de Awb. De beroepen zijn gegrond, zodat het bestreden besluit in zoverre dient te worden vernietigd.

29.1.    De bespreking van hetgeen door LaSalle en anderen en de Stichting en anderen is aangevoerd heeft niet geleid tot het oordeel dat, uitgaande van de nieuwe verbeelding, de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, dan wel dat het plan anderszins in strijd is met het recht. Over de omstandigheid dat de nieuwe verbeelding in minder bouwmogelijkheden voorziet, hebben partijen geen bezwaren geuit. Gelet daarop en nu ook niet aannemelijk is dat derdebelanghebbenden daardoor in hun belangen zouden kunnen worden geschaad, ziet de Afdeling aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb te bepalen dat de nieuwe verbeelding in de plaats treedt van de bij het bestreden besluit vastgestelde verbeelding. In dat verband wordt opgemerkt dat de bestuursrechter ingevolge artikel 8:41a van de Awb het hem voorgelegde geschil zoveel mogelijk definitief beslecht. Aangezien niet is gebleken dat er een noodzaak bestaat voor de bepalingen als vervat in artikel 6, lid 6.3 en lid 6.4, en in artikel 8, lid 8.3, van de planregels, behoeft in zoverre niet in de zaak te worden voorzien.

We zullen ons beraden op de nog te nemen stappen:  bezwaarmaken tegen de omgevingsvergunning en planschade indienen.

Ons speerpunt zal zijn de overlast in onze wijk tijdens de bouw te minimaliseren. Verkeerstechnisch zullen de bewoners veel over ons heen krijgen;

  • de Maastunnel is twee jaar dicht
  • de Houtlaan wordt afgesloten vanwege de bouw van de Willemstoren
  • de verbouwing van het Van der Vorm-gebouw in de Van Vollenhovenstraat gaat beginnen, waardoor deze straat deels wordt afgeloten
  • de projectontwikkelaar van de Zalmhaventoren wil dit najaar beginnen met de sloop van de huidige gebouwen, hetgeen veel verkeersbewegingen gaat veroorzaken.

Wat we niet kunnen begrijpen is dat de gemeente Rotterdam doorgaat met deze bouw, terwijl niet berekend is of de omliggende gebouwen tegen de extra wind-turbulentie kunnen. Het risico is dat geveldelen van de Hoge Erasmus en de Hoge Heren losgetrokken kunnen worden door de “windtunnels” die gaan ontstaan tussen de Zalmhaventoren en deze gebouwen. Wij hebben bepleit hier onderzoek naar te laten doen, de gemeente neemt liever het risico dat er slachtoffers gaan vallen.

Vandaag is de grote winnaar de projectontwikkelaar. Die kan 20 miljoen euro bijschrijven op de balans. Zijn grondwaarde is vervijfvoudigd nu hij  tot 215 meter hoog mag gaan bouwen in plaats van de 20 meter hoogte die in het oude bestemmingsplan stond. Dit is een kadootje van de gemeente. De verliezers zijn de bewoners en bedrijven van het Scheepvaartkwartier die nu de dagelijkse overlast krijgen op het gebied van: verkeer, schaduwwerking, wind, parkeren en vermindering van openbaar groen.

Dit Leefbaar College maakt onze stad minder leefbaar!

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *