Laatste berichten

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan

bohicaOp 21 april heeft de college haar voorstel voor de vaststelling van het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven naar de gemeenteraad gestuurd. Er waren 73 zienswijzen ontvangen, 72 tegen het plan, 1 voor het plan.  De zienswijzen van de bewoners en ook advies van de gebiedscommissie hebben tot onze teleurstelling slechts geleid tot een paar kleinere aanpassingen in het plan. Het bouwvolume (485 woningen, 7700m2 kantoor, etc) blijft gelijk, ook de hoogtes blijven gelijk.   (meer…)

Persbericht: Superhoogbouw, niet in het Scheepvaartkwartier

Nieuwsberichpl.De Actiegroep Zalmhaven2030 heeft een het volgende persbericht naar landelijke en lokale kranten gestuurd (klik hier voor PDF bestand)

Superhoogbouw? Niet in het Scheepvaartkwartier!

Bewoners van het Scheepvaartkwartier dagen de gemeente Rotterdam en projectontwikkelaar Amvest uit een beter, bescheidener ontwerp voor nieuwbouw in hun wijk te maken. Daartoe hebben ze een petitie opgesteld en roepen ze Rotterdammers op deze te ondertekenen.

Historische wijk

Het Scheepvaartkwartier heeft het bombardement  van mei ’40 grotendeels overleefd. Het is nog steeds een wijk die historie ademt, met prachtige 19e eeuwse huizen en gebouwen, (meer…)

Steeds hoger bouwen berust op hoogmoed!

Detorenbabel architect Leo Onderwater betoogt in het Financieel dagblad van zaterdag 16 april 2016 dat hoogbouw boven de 100 meter zowel milieutechnisch als economisch onverantwoord is.  Hij beargumenteert dat hoogbouw in binnenstedelijk gebied leidt tot warmteaccumulatie van de gebouwmassa op straatniveau. Daarnaast vereist de windbelasting op de hoge gevels tot enorme constructies in de ondergrond. Het realiseren van gebouwen hoger dan 100 meter vergt buitenproportionele funderingsvoorzieningen en is anderhalf keer zo duur als bouwen tot 30 meter. (meer…)

Gesprek met wethouder Schneider

schneiderOp 12 April had een delegatie van actiegroep Zalmhaven2030 en de Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier een gesprek met wethouder Ronald Schneider. Het onderwerp van gesprek was het ontwerpbestemmingsplan Gedempte Zalmhaven, dat komende week door het Rotterdamse college moet worden beoordeeld. Ondanks het feit dat het gesprek in een plezierige sfeer verliep, naderden wij elkaar geen centimeter. Ons doel was een dialoog op gang te brengen en bewoners eindelijk invloed te geven op het plan. Die mogelijkheid werd ons niet geboden. De wethouder stelde zich vierkant achter het huidige plan: hij stelde dat dit plan het beste is voor Rotterdam als geheel, nu en in de toekomst en impliceerde daarmee dat de huidige wijkbewoners minder relevant zijn. (meer…)

Gemeente houdt zich niet aan wettelijke termijn

12 weken zijn verstreken en nog is er geen reactie op de zienswijzen van de bewoners van het Scheepvaartkwartier.  Navraag bij de gemeente leverde de volgende reactie op: “De zienswijztraffic-ticket1erapportage is nagenoeg klaar. Deze zal samen met bestemmingsplan aanpassingen worden voorgelegd aan college van BenW. Ik verwacht dat behandeling in college plaats vind in april. Inderdaad is het zo dat de gemeenteraad binnen 12 weken na de termijn van terinzagelegging over vaststelling van het bestemmingsplan moet beslissen, dit is echter een termijn van orde. Na het verstrijken van de beslistermijn van 12 weken blijft de gemeenteraad nog steeds bevoegd het bestemmingsplan vast te stellen. Overschrijding van de termijn kan wel gevolgen hebben voor de aanhouding van bouwaanvragen, maar dat is hier niet aan de orde omdat er geen aanvraag is ingediend. Er is nog geen datum bekend voor behandeling in commissie BWB”.  (meer…)

Gebiedsplan Centrum: hoogbouw aan banden in Zalmhaven

 

Door dCentrum cijfers.indde inzet van de Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier (BOS) wordt in het gebiedsplan voor het Centrum nog duidelijker geformuleerd dat de gebiedscommissie en bewoners van Rotterdam Centrum tegen de huidige hoogbouwplannen voor de Zalmhaven zijn. Voorgesteld is de passage op te nemen: “Onder de wijkbewoners is weinig draagvlak voor de geplande hoogbouw. Ook de gebiedscommissie is van mening dat zo’n hoog gebouw niet op deze locatie behoort te komen. Zij heeft op 14 december 2015 een negatief advies naar de gemeenteraad uitgebracht over het wijzigen van het bestemmingsplan “Gedempte Zalmhaven”. (meer…)

Gebiedscommissie Centrum tegen Bestemmingsplan

zalmh vierkOp maandag 14 december heeft de Gebiedscommissie Centrum bijna voltallig tegen het ontwerpbestemmingsplan Gedempte Zalmhaven gestemd. Zowel onze actiegroep als het bestuur van de stichting BOS (Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier) hielden een betoog tegen het plan. Na een debat, waarin de VVD bij monde van Bas van Tijn het meest duidelijk zich uitsprak tegen het plan, werd gestemd. Op twee leden van Leefbaar Rotterdam na, verwierpen alle leden dit ontwerp.  Klik hier voor ons betoog.

Klik hier voor het advies van de Gebiedscommissie aan de gemeenteraad.

73 Zienswijzen ingediend!

stacks-of-paperDe Gemeente Rotterdam heeft ons bericht dat er 73 zienswijzen zijn ingediend. Wij zijn erg blij dat zoveel bewoners hun stem hebben laten horen.  Wat zijn de vervolgstappen?

Volgens de gemeente gaat het volgende gebeuren: “Alle zienswijzen worden bestudeerd en zullen van een reactie  worden voorzien. Dat gebeurt in een zienswijzerapportage, die onderdeel is van een voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan.  De gemeenteraad besluit uiteindelijk over dat raadsvoorstel en dus ook over het voorstel van B&W op de binnengekomen zienswijzen. Wanneer we klaar zijn met de zienswijzerapportage kunnen we nu nog niet zeggen. Het zijn er veel, alles moet zorgvuldig bestudeerd worden.”

 

Uitkijkplatform niet publiek toegankelijk?

uitkijkpuntBij de bekendmaking van het nieuwe bestemmingsplan in februari 2015 werd verteld dat op de toren van 215 meter hoog een uitkijkplatform gaat komen. Het AD berichtte daarover op 12 februari. Vreemd genoeg is in de verkeersstudie die in oktober is opgeleverd, geen enkele toerist mee gerekend die dit platform gaan bezoeken. Ook zijn er geen parkeerplaatsen voor gepland.  (meer…)

Geen kantoorruimte nodig

leeg kantoorHet ontwerpbestemmingsplan voorziet in ruim 7,000 m2 aan nieuwe kantoren. Dit lijkt ons niet te rijmen met de marktvraag. Het is natuurlijk fijn voor deze markt als de circa 20,400 m2 kantoorruimte die nu leeg staat verdwijnt met de sloop van het oude gebouw, maar bouw er dan niet nieuwe kantoren voor in de plaats.  We vinden geen enkele  goed ruimtelijke onderbouwing in het plan voor deze functie.  (meer…)

Verkeersdrukte? – Bermuda driehoek biedt uitkomst

car in holeIn het “Verkeerseffecten Zalmhaven” rapport van Goudappel Coffeng dat toegevoegd is aan het ontwerpbestemmingsplan Gedempte Zalmhaven lijken de nodige fouten, oncontroleerbare berekeningen en vreemde aannames te zitten. De meest opmerkelijk is wellicht het plaatje met de verkeersstromen. Daar verdwijnen duizenden auto’s van de kaart, alsof er zich werkelijk een bermuda driehoek bevindt tussen de Scheepstimmermanslaan en de van Vollenhovenstraat. (meer…)

Rotterdam geeft gezondheid bewoners lage prioriteit

schoorstVolgens de milieu inventarisatie van DCMR is Rotterdam een ernstig vervuilde stad. De concentratie fijnstof (PM10) ligt op het hoogste niveau van Nederland en ook internationaal blijkt Rotterdam tot de vuilkampioenen te behoren. In centrale delen van de stad blijkt volgens het RIVM de concentratie Fijnstof (PM10) op 37 dagen de gevarengrens van 50 mcg/m3 is overschreden, bij een grenswaarde jaargemiddelde van 40 mcg/m3. (meer…)

Gesjoemel met parkeernorm

weird-parkingWie het verkeersrapport Zalmhaven leest (klik hier), komt in het hoofdstuk 3 over parkeren, een erg originele rekenmethode tegen. Voor alle bouw-elementen wordt de krappe Rotterdamse parkeernorm aangehouden, behalve die voor het 288 kamers tellende hotel, daar wordt een nationale richtlijn gekozen, die van Crow (klik hier voor dit document). Je kunt wel raden waarom. De Rotterdamse parkeernorm is 0,5 plaats per kamer, die van Crow is 0,26 per kamer. Daarmee kan het net passend gerekend worden. Wordt echter voor elk bouw-element de Rotterdamse parkeernorm genomen, komen er tot 70 parkeerplaatsen tekort. Er wordt dus gesjoemeld met de parkeernorm. (meer…)