Laatste berichten

Rotterdam Windgat, Windstad

TurbulentieHans Maas geeft het kernachtig weer in zijn column in het AD van 31 mei 2016: Rotterdam Windgat, Windstad. Hij verwoorde onze gevoelens dat door bouwmeesters veel te weinig rekening wordt gehouden met de gevolgen van hoogbouw en de wervelwinden die dit oproept. Elke Rotterdammer kent de voorbeelden. Zijn dit ‘facts of life’  waar we maar mee moeten leren leven? (meer…)

Planning Besluitvorming

Nu de Planhoorzitting van de subcommissie bestemmingsplannen geweest is, is de planning van de vervolgstappen bekend gemaakt. Op 29 juni, om 09.30 ’s ochtends, wordt het ontwerpbestemmingsplan behandeld in de Commissie BWB.  Daarna wordt het plan voor finale besluitvorming besproken in de Rotterdamse gemeenteraad op 8 september. Dan duurt de bestemmingsplan procedure al weer anderhalf jaar.. 

U kunt op 29 juni inspreken in de commissie BWB als u zich van te voren aanmeldt. Wij roepen u op dit vooral te doen! Het aanmelden voor inspreken doet u als volgt: (meer…)

Hoorzitting Zienswijzen 24 mei

Er ishoorz op dinsdagavond 24 mei drie uur lang geluisterd naar de toelichting gegeven door 19 sprekers op hun zienswijzen. Dit gebeurde in de hoorzitting van de subcommissie Bestemmingsplannen van de gemeenteraad Rotterdam; Één van de insprekers vond het een prima plan: hoe meer hoogbouw hoe beter, de 18 andere sprekers hadden veel op- en aanmerkingen op het ontwerp projectbestemmingsplan. Bijgevoegd een aantal van de ingesproken teksten: klik op de link.   Tekst 1Tekst 2,  Tekst 3, Tekst 4, Tekst 5, Tekst 6, Tekst 7

We hoorden nieuwe argumenten, maar ook herhaling van oudere: (meer…)

In de Krant

LogoOp 20 mei plaatste het NRC Handelsblad in het Rotterdam katern een opiniestuk van de hand van ons actiecomité en de Bewoners Organisatie Scheepvaartkwartier. We hopen dat het effect heeft!  Komende week wordt de hoorzitting gehouden van de commissie bestemmingsplannen van de Gemeenteraad.

Klik hier voor de tekst.

Megalomane Burcht

In de NRC Handelsblad viel afgelopen vrijdag het volgende artikel op!  `Als echte Rotterdammegalomane burchtse houd ook ik van hoogbouw. Het moet echter in verhouding zijn met de omgeving. Dat is niet het geval bij de plannen voor de 218 meter hoge Zalmhaventoren (NRC, 29-4). Echte Rotterdammers koesteren ook hun historie. Het Scheepvaartkwartier is vol zichtbare geschiedenis. Graag vertel ik voorstemmers prachtige verhalen over de wijk. Staand aan de Veerhaven leg ik uit waarom daar de eerste stadsherberg stond en nu het Atlantic House. Maar wel zonder uitzicht op een boven alles uitstekende woontoren. (meer…)

Riek Bakker: Zalmhaventoren Foute Boel

Afgelopen weeksupertorenend haalde de planoloog Riek Bakker twee keer de krant, zowel in het AD als in de Volkskrant stond zij met een duidelijk mening over het Zalmhaven project:

“De megatoren die ze nu in het Scheepvaartkwartier willen bouwen (de Zalmhaventoren van 188 meter aan de voet van de Erasmusbrug, red.), is zo’n voorbeeld. Het is geen uitvinding ten gunste van het Scheepvaartkwartier, nee, het is een uitvinding voor de jongens die willen scoren, die de grootste willen hebben en zijn. Foute boel.” (Volkskrant). En (meer…)

Steun petitie tegen bestemmingplan!

VandDia1aag zijn wij een petitie gestart tegen het ontwerpbestemmingsplan. Wij roepen iedereen op de petitie te tekenen! Klik hier om de link te volgen naar de petitie. Stuur de link door naar uw kennissen en familie die ons standpunt delen. Hoe meer ondertekenaars, hoe meer gewicht we in de schaal kunnen leggen in onze acties tegen het ontwerpbestemmingsplan.

NB: U kunt de petitie ook vinden door naar de website: www.petities.nl te gaan en te zoeken op Zalmhaven.

(meer…)

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan

bohicaOp 21 april heeft de college haar voorstel voor de vaststelling van het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven naar de gemeenteraad gestuurd. Er waren 73 zienswijzen ontvangen, 72 tegen het plan, 1 voor het plan.  De zienswijzen van de bewoners en ook advies van de gebiedscommissie hebben tot onze teleurstelling slechts geleid tot een paar kleinere aanpassingen in het plan. Het bouwvolume (485 woningen, 7700m2 kantoor, etc) blijft gelijk, ook de hoogtes blijven gelijk.   (meer…)

Persbericht: Superhoogbouw, niet in het Scheepvaartkwartier

Nieuwsberichpl.De Actiegroep Zalmhaven2030 heeft een het volgende persbericht naar landelijke en lokale kranten gestuurd (klik hier voor PDF bestand)

Superhoogbouw? Niet in het Scheepvaartkwartier!

Bewoners van het Scheepvaartkwartier dagen de gemeente Rotterdam en projectontwikkelaar Amvest uit een beter, bescheidener ontwerp voor nieuwbouw in hun wijk te maken. Daartoe hebben ze een petitie opgesteld en roepen ze Rotterdammers op deze te ondertekenen.

Historische wijk

Het Scheepvaartkwartier heeft het bombardement  van mei ’40 grotendeels overleefd. Het is nog steeds een wijk die historie ademt, met prachtige 19e eeuwse huizen en gebouwen, (meer…)

Steeds hoger bouwen berust op hoogmoed!

Detorenbabel architect Leo Onderwater betoogt in het Financieel dagblad van zaterdag 16 april 2016 dat hoogbouw boven de 100 meter zowel milieutechnisch als economisch onverantwoord is.  Hij beargumenteert dat hoogbouw in binnenstedelijk gebied leidt tot warmteaccumulatie van de gebouwmassa op straatniveau. Daarnaast vereist de windbelasting op de hoge gevels tot enorme constructies in de ondergrond. Het realiseren van gebouwen hoger dan 100 meter vergt buitenproportionele funderingsvoorzieningen en is anderhalf keer zo duur als bouwen tot 30 meter. (meer…)

Gesprek met wethouder Schneider

schneiderOp 12 April had een delegatie van actiegroep Zalmhaven2030 en de Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier een gesprek met wethouder Ronald Schneider. Het onderwerp van gesprek was het ontwerpbestemmingsplan Gedempte Zalmhaven, dat komende week door het Rotterdamse college moet worden beoordeeld. Ondanks het feit dat het gesprek in een plezierige sfeer verliep, naderden wij elkaar geen centimeter. Ons doel was een dialoog op gang te brengen en bewoners eindelijk invloed te geven op het plan. Die mogelijkheid werd ons niet geboden. De wethouder stelde zich vierkant achter het huidige plan: hij stelde dat dit plan het beste is voor Rotterdam als geheel, nu en in de toekomst en impliceerde daarmee dat de huidige wijkbewoners minder relevant zijn. (meer…)

Gemeente houdt zich niet aan wettelijke termijn

12 weken zijn verstreken en nog is er geen reactie op de zienswijzen van de bewoners van het Scheepvaartkwartier.  Navraag bij de gemeente leverde de volgende reactie op: “De zienswijztraffic-ticket1erapportage is nagenoeg klaar. Deze zal samen met bestemmingsplan aanpassingen worden voorgelegd aan college van BenW. Ik verwacht dat behandeling in college plaats vind in april. Inderdaad is het zo dat de gemeenteraad binnen 12 weken na de termijn van terinzagelegging over vaststelling van het bestemmingsplan moet beslissen, dit is echter een termijn van orde. Na het verstrijken van de beslistermijn van 12 weken blijft de gemeenteraad nog steeds bevoegd het bestemmingsplan vast te stellen. Overschrijding van de termijn kan wel gevolgen hebben voor de aanhouding van bouwaanvragen, maar dat is hier niet aan de orde omdat er geen aanvraag is ingediend. Er is nog geen datum bekend voor behandeling in commissie BWB”.  (meer…)

Gebiedsplan Centrum: hoogbouw aan banden in Zalmhaven

 

Door dCentrum cijfers.indde inzet van de Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier (BOS) wordt in het gebiedsplan voor het Centrum nog duidelijker geformuleerd dat de gebiedscommissie en bewoners van Rotterdam Centrum tegen de huidige hoogbouwplannen voor de Zalmhaven zijn. Voorgesteld is de passage op te nemen: “Onder de wijkbewoners is weinig draagvlak voor de geplande hoogbouw. Ook de gebiedscommissie is van mening dat zo’n hoog gebouw niet op deze locatie behoort te komen. Zij heeft op 14 december 2015 een negatief advies naar de gemeenteraad uitgebracht over het wijzigen van het bestemmingsplan “Gedempte Zalmhaven”. (meer…)

Gebiedscommissie Centrum tegen Bestemmingsplan

zalmh vierkOp maandag 14 december heeft de Gebiedscommissie Centrum bijna voltallig tegen het ontwerpbestemmingsplan Gedempte Zalmhaven gestemd. Zowel onze actiegroep als het bestuur van de stichting BOS (Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier) hielden een betoog tegen het plan. Na een debat, waarin de VVD bij monde van Bas van Tijn het meest duidelijk zich uitsprak tegen het plan, werd gestemd. Op twee leden van Leefbaar Rotterdam na, verwierpen alle leden dit ontwerp.  Klik hier voor ons betoog.

Klik hier voor het advies van de Gebiedscommissie aan de gemeenteraad.

73 Zienswijzen ingediend!

stacks-of-paperDe Gemeente Rotterdam heeft ons bericht dat er 73 zienswijzen zijn ingediend. Wij zijn erg blij dat zoveel bewoners hun stem hebben laten horen.  Wat zijn de vervolgstappen?

Volgens de gemeente gaat het volgende gebeuren: “Alle zienswijzen worden bestudeerd en zullen van een reactie  worden voorzien. Dat gebeurt in een zienswijzerapportage, die onderdeel is van een voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan.  De gemeenteraad besluit uiteindelijk over dat raadsvoorstel en dus ook over het voorstel van B&W op de binnengekomen zienswijzen. Wanneer we klaar zijn met de zienswijzerapportage kunnen we nu nog niet zeggen. Het zijn er veel, alles moet zorgvuldig bestudeerd worden.”